fbpx

Euroanswer wants to draw attention to some improper practices associated with the company’s name.

Euroanswer wants to draw attention to some improper practices associated with the company’s name.

Image

Euroanswer dorește să atragă atenția asupra unor practici necorespunzătoare asociate cu numele companiei.

Campanii frauduloase exploatează abuziv numele și identitatea juridică a Euroanswer pentru a înșela persoane, îndemnându-le să acționeze în mediul online și pe rețelele de socializare, solicitând transferuri de bani și promițând câștiguri financiare.

Începând din 23 mai, au fost detectate multiple tentative de phishing ce vizează persoane alese aleatoriu și contactate pe WhatsApp.

Dorim să clarificăm faptul că Euroanswer nu tolerează și nu se angajează în astfel de practici. Nu contactăm niciodată persoane fizice prin WhatsApp sau alte platforme de mesagerie instantanee pentru a solicita sau îndemna către astfel de acțiuni.

În scopul protejării securității noastre informatice și a datelor confidențiale, dorim să vă aducem la cunoștință câteva informații importante despre cum puteți recunoaște tentativele de înșelăciune, fraudă și phishing, precum și procedura de raportare a acestora.

Ce este phishing-ul?

Phishing-ul este o metodă de fraudă prin care atacatorii încearcă să obțină informații sensibile, cum ar fi datele de autentificare sau informații financiare, prin intermediul unor mesaje care par a fi de la surse de încredere.

Semne ale unui mesaj de phishing:

  • Adresa de email suspectă: Verificați atent adresa de email a expeditorului. De multe ori, acestea imită adresele legitime, dar pot avea mici variații.
  • Mesaje de urgență: Mesajele care vă cer să acționați imediat pentru a evita o consecință negativă pot fi suspecte.
  • Link-uri suspecte: Nu faceți click pe link-uri din mesaje nesolicitate. Treceți cursorul peste link pentru a vedea adresa URL reală.
  • Cereri de informații personale: Firmele legitime nu cer informații sensibile prin email.

Cum să vă protejați:

  • Verificați sursa: Contactați direct organizația care aparent a trimis mesajul pentru a verifica autenticitatea.
  • Utilizați soluții de securitate: Asigurați-vă că aveți instalat și actualizat un software antivirus și anti-malware.
  • Educație continuă: Fiți la curent cu cele mai recente metode de phishing și alte tipuri de înșelăciuni.

Vă rugăm să fiți vigilenți și să nu dați curs solicitărilor suspecte:

  • Nu oferiți niciodată date personale sau financiare unor persoane necunoscute.
  • Nu descărcați fișiere sau nu faceți clic pe linkuri primite prin mesaje nesolicitate.
  • Raportați imediat orice mesaj suspect autorităților competente. Directoratul National de Securitate Cibernetica a postat mai multe materiale de informare: https://dnsc.ro/doc/ghid

Ne cerem scuze pentru orice inconvenient sau nemulțumire cauzată de aceste situații.

Echipa Euroanswer

——————————————————————-

Euroanswer wants to draw attention to some improper practices associated with the company’s name.

Fraudulent campaigns are abusively exploiting Euroanswer‘s name and legal identity to deceive people, urging them to act online and on social media, requesting money transfers and promising financial gains.

Since May 23, multiple phishing attempts targeting randomly selected individuals and contacting them on WhatsApp have been detected.

We want to clarify that Euroanswer does not tolerate and is not involved in such practices. We never contact individuals through WhatsApp or other instant messaging platforms to request or encourage such actions.

To protect our cybersecurity and confidential data, we would like to share some important information on how to recognize attempts of deception, fraud, and phishing, as well as the procedure for reporting them.

What is phishing?

Phishing is a method of fraud where attackers attempt to obtain sensitive information, such as login credentials or financial information, through messages that appear to be from trustworthy sources.

Signs of a phishing message:

• Suspicious email address: Carefully check the sender’s email address. Often, these mimic legitimate addresses but may have small variations.

• Urgent messages: Messages urging you to act immediately to avoid a negative consequence can be suspicious.

• Suspicious links: Do not click on links in unsolicited messages. Hover over the link to see the real URL.

• Requests for personal information: Legitimate companies do not ask for sensitive information via email.

How to protect yourself:

• Verify the source: Contact the organization that supposedly sent the message directly to verify its authenticity.

• Use security solutions: Ensure you have up-to-date antivirus and anti-malware software installed.

• Continuous education: Stay informed about the latest phishing methods and other types of scams.

Please remain vigilant and do not respond to suspicious requests:

• Never provide personal or financial information to unknown persons.

• Do not download files or click on links received through unsolicited messages.

• Report any suspicious messages to the appropriate authorities immediately. The National Cybersecurity Directorate has posted several informational materials: https://dnsc.ro/doc/ghid.

We apologize for any inconvenience or dissatisfaction caused by these situations.

Euroanswer Team